Visie en Missie

Het evangelie van Jezus Christus brengen aan ootmoedigen, geborenen van hart, Gevangenen, gevondenen en alle treurenden.

Om alle gebrokenen van hart te verbinden, om vrijlating uit te roepen voor hen die in de gevangenis zitten en om treurenden te troosten door het woord en het bloed van Jezus.

Pastor Michel Simson, getrouwd met Sandra Simson-Mijnals

Pastor Michel SimsonPastor Michel Simson is een geroepene van de Here Jezus Christus. Hij heeft de staf in handen gekregen om zieken te genezen en blinden te doen zien, lammen te laten wandelen en doven te doen horen, gebondenen weer vrijheid te geven. De Here heeft hem genade bewezen door hem te bevestigen door de zalving om zulks te doen.  Hij gaf zijn leven sinds 1989 volledig aan de Here en stond sinds die tijd in Zijn dienst. Hij begrijpt de verantwoordelijk die de Here op zijn schouders gelegd heeft en daarom doet hij alles met passie. De Here heeft hem in Amsterdam Nederland doen komen om ZIJN volk te leiden in aanbidding, lofprijs en dankzegging, zijn volk te brengen en klaar te maken voor de wederkomst van de Here Jezus Christus.

Sandra Simson-Mijnals

Is de echtgenoot van de Pastor en zij is ook een geroepene van de Here. Zij is begaafd om met kinderen te werken. De Here gebruikt haar om vrouwen een ander hart te geven tot hun man en vrouwen tot andere vrouwen. De Here heeft haar fijngevoelig gemaakt voor de Heilige Geest.

Het Voorbede Team

Deze mensen zijn geroepen om de gemeente te dragen. Zij zorgen ervoor dat er een wacht is voor de gemeente. Hun taak is om 24/7 u in de bres te springen voor de gemeente. Dwz dat zij elke bres(Een bres is een opening in de muur of wal van een vesting) moeten sluiten in gebed en vasten. Zij zullen vooraf moeten kunnen zien wat er aan komt. De Here is de persoon in deze, die openbaringen geeft aan dit team. Zij zullen in zaamhorigheid tot de Here Jezus Christus gaan, want de Heilige Geest is er die hun de weg wijst. Zij zullen de wachter op de muur zijn om het gevaar te zien aankomen.

Het Team van Counselors

Dit team heeft de verantwoordelijkheid voor het gezond maken van de gemeente leden die op een of ander manier toch in de knel zitten. De mensen die zitting hierin zullen nemen hebben als taak het wederom gezond maken van de ziel van gemeenteleden. Hiervoor zullen er verscheidene trainingen verzorgd worden om dit team toe te rusten. Hier is belangrijk dat dit team openbaringen van God krijgt om effectief te zijn in hun werk. Daarom zal er van tijd tot tijd een evaluatie gehouden worden door de pastor. Dit team zal alles in het werk stellen dat mensen helsteld worden en blijven.